Planredegørelse Hvidbog Planstrategien Overordnet planlægning Hidtidig planlægning Nationale projekter Befolkningsudvikling Bosætningsmønster Sektorplaner Temaplaner Gældende planer Ophævede / bortfaldet planer

Planstrategien

Planstrategi 2010 og 2014
”Planstrategi 2014” er Kommuneqarfik Sermersooqs anden planstrategi og afløser den første ”Planstrategi 2010 – Vores fælles fremtid”.

”Planstrategi 2010” markerede en ny æra for Kommuneqarfik Sermersooq. 5 kommuner var blevet til en, og sammen skulle man definere den overordnede ramme for udviklingen af storkommunen.

Strategien definerede 3 værdier, som skulle lægges til grund for kommunens fremadrettede arbejde:

 1. Bæredygtighed
 2. Livskvalitet
 3. Demokrati og Service

Derudover definerede strategien 7 indsatsområder, der skulle sikre en helhedsorienteret indsats i udviklingen af lokalsamfundene:

 1. Byer og boliger, der er gode at leve i
 2. Sunde og trygge familier
 3. Et erhvervsliv i vækst
 4. Respekt for miljø og ressourcer
 5. En velfungerende infrastruktur
 6. Kompetencer til livet
 7. En levende kultur

 

Delrevision af kommuneplanen
Som det fremgår af den overordnede beskrivelse af udviklingen i befolkningstallet i Sermersooq, har den seneste udvikling i kommunen været karakteriseret af en fortsat kraftig, men ujævnt fordelt befolkningstilvækst, og at det må forventes, at denne udvikling vil fortsætte de førstkommende år. Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at de overordnede, planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen af kommuneplanen ”Sermersooq2024.gl” og de strategier og udviklingsmål, der fremgår af planen. Der er derfor ikke behov for et nyt værdi- og strategigrundlag for planlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq, men for en strategi, der viderefører værdierne og principperne i kommuneplanen i konkrete indsatser.

På dette samlede grundlag har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at ”Planstrategi 2014” skal indeholde beslutning om, at kommuneplanen skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men at kommuneplanens såkaldte ”planretlige forhold” skal gennemgås og forenkles. Det vil sige, at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling skal gennemgås med henblik på at opnå et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag på tværs af kommunen.

 

Nye indsatsområder
Udover vedtagelsen af, at kommuneplanen skal revideres delvist, har kommunalbestyrelsen vedtaget, at kommuneplanen skal rette fokus på 3 nye indsatsområder i planlægningen, nemlig:

 1. Udarbejdelse af en arkitekturpolitik – for at sikre kvalitet i udviklingen af kommunens bosteder.
 2. Udarbejdelse af en hovedstadsstrategi – for at understøtte Nuuk som drivkraft og laboratorium for såvel kommunen som for landet som helhed.
 3. Udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag med nedsættelse af en tværgående sektorplan arbejdsgruppe – for at understøtte en langsigtet og koordineret anlægsplanlægning.

Planstrategien:
planstrategi2014_dk.pdf

 

Baggrundsrapporten for Planstrategi kan læses her:
bilag1_ps_14_baggrundsrapport.pdf
Sidst redigeret 1-5-2016


WEB by COWI