• /
  • Arealtildeling

Arealtildeling

Enhver ibrugtagning af et nyt areal kræver kommunalbestyrelsens tilladelse i form af en arealtildeling. Det gælder også ved ændringer af arealers eller bygninger anvendelse, ved midlertidig arealanvendelse, ved terrænændringer samt ved både nedrivning og genopførelse af bygninger.

En arealtildeling er personlig og en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed. Derfor skal der ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling.

Tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver m.v. kan gives af Naalakkersuisut.

Bestemmelserne for arealtildeling i Kommuneqarfik Sermersooq er fastsat af kommunalbestyrelsen med baggrund i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, § 14, stk. 2, § 22 samt §§ 37-52.

 

Du kan søge om arealtildeling på to måder:

  • Digital ansøgning om arealtildeling via http://www.nunagis.gl.
  • Ved at bruge det almindelige ansøgningsskema om arealtildeling.

Link til pdf af skema her: ansoegningsskema.pdf

Eller du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor og få vejledning der.

Generelt om arealtildeling

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Anlæg og Miljø Forvaltningen, ved Areal- og Bygningsmyndigheden varetager arealtildelinger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Du kan søge om arealtildeling i Kommuneqarfik Sermersooq via NunaGIS. Har du søgt om arealtildeling via NunaGIS.gl skal du senest 4 uger efter sende eller aflevere en underskrevet kvittering for arealansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som sender kvitteringen videre til Anlæg og Miljø Forvaltningen. Har Anlæg og Miljø Forvaltningen ikke modtaget kvitteringen inden 4 uger bliver ansøgningen annulleret.

Du kan se en vejledning til, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Har du ikke internetadgang, kan dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor hjælpe dig med at søge om arealtildeling.

Procedure

Som hovedregel skal din ansøgning offentliggøres, så alle har mulighed for at komme med indsigelser. Hvis din ansøgning om arealtildeling er i overensstemmelse med den detaljerede kommuneplan, kan kommunen vælge at give arealtildeling. Dette kan de gøre uden først at offentliggøre ansøgningen, men det er en undtagelse.

Ansøgningsproceduren er den samme om man søger arealtildeling i en by eller bygd, som det frem af afsnittet "tildelingsprocedure" til venstre. I bygder kan arealtildeling til mindre eller ikke væsentlige bygge- og anlægsarbejder gives efter en konkret vurdering, hvis:

  • det ansøgte er inden for et delområde med restrummelighed
  • det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for delområdet

Strider din ansøgning imod kommuneplanen, skal kommunen som hovedregel give et afslag på din ansøgning. I nogle tilfælde kan kommunen dog vælge at give dig dispensation til det søgte areal. Dette kan kommunen gøre efter offentliggørelse og en høring af dem, der vil blive berørt af din arealtildeling.

Hvis kommunen ikke har vedtaget kommuneplan for det delområde, hvor det areal, du søger om ligger i, skal kommunen enten vedtage et kommuneplantillæg for området eller foretage en høring af offentligheden. Høringen af offentligheden foregår typisk ved annoncering eller opslag. Høringsfristen er på mindst 14 dage. Eventuelle høringssvar vil indgå i kommunens videre sagsbehandling.