Ansøgning, lodtrækning og arealreservation

Stk. 1. Ansøgning om arealreservation sker ved udfyldelse af et fortrykt ansøgningsskema, der indsendes til Kommuneqarfik Sermersooq eller indleveres på det lokale bygde- eller kommunekontor. Ansøgningsskemaet kan hentes på kommunens hjemmeside. Der kan også ansøges om arealtildeling via NunaGIS. Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos Anlægs- og Miljø-forvaltningen (Arealmyndigheden), Kommuneqarfik Sermersooq.

Stk. 2. For behandling af arealansøgninger opkræves der jf. § 54 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse et gebyr, i henhold til kommunens offentliggjorte takstblad.

Stk. 3. Enhver juridisk person, dvs. enkeltpersoner, firmaer, selskaber og foreninger, kan ansøge om et areal, uanset bopæl eller hjemsted.

Stk. 4. Ved ansøgning i forbindelse med annoncering af nye ledige arealer skal der først søges om arealreservation og dernæst om arealtildeling. Det samme gælder arealer til byggeri efter visse tilskudsformer.

Stk. 5. Ansøgning om arealreservation skal vedlægges tidsplan for arealets påtænkte anvendelse samt dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at tage arealet i brug.

Stk. 6. Ansøgninger modtaget pr. post eller personligt samme dag betragtes som modtaget samtidigt. Modtages flere ansøgninger samtidigt, reserveres arealet ved lodtrækning blandt ansøgningerne.

Stk. 7. Når arealer annonceres ledige, vil alle ansøgninger, der indkommer før en i annoncen fastsat dato, blive betragtet som samtidige. Hvis der på denne dato er flere ansøgere til samme areal, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealreservation til arealet. Ved lodtrækning udtrækkes de resterende, ansøgere til en venteliste. Lodtrækningen foretages med adgang for offentligheden af en uvildig person.

Stk. 8. Annoncerede arealer, hvortil der kun er modtaget én ansøgning, reserveres til ansøgeren uden lodtrækning.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, eksempelvis ved udvidelser, ændret anvendelse og i forbindelse med realisering af målene i den kommunale planlægning, fastsætte en anden procedure for annoncering, evt. lodtrækning og venteliste, end den i stk. 6 anviste. Begrundelse for en ændret procedure skal i givet fald anføres i annoncen.

Stk. 10. Ved bortfald af en arealreservation tilbydes arealet til den ansøger, der ifølge ventelisten står næst i rækken til det pågældende areal.

Stk. 11. Bliver et areal ledigt, efter at ventelisten er opbrugt, vil ansøgninger herefter blive behandlet i den rækkefølge, de indkommer jf. stk. 5.

Stk. 12. Overholder ansøgeren ikke en meddelt tidsfrist eller fremkommer ansøgeren ikke med den fornødne dokumentation, bortfalder arealreservationen uden varsel ved fristens udløb.