M: Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.

Områder udlagt til dyrehold og jordbrug er kendetegnet ved en overordnet anvendelse til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i tilknytning til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v., og de omkringliggende arealer knyttet hertil. Med andre ord kan der etableres bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i henhold til erhverv, der baserer sig på udnyttelse af levende ressourcer.
Der kan ikke etableres andre former for erhverv i disse delområder. Byggeri og anlæg i M-områder er i nogle tilfælde kendetegnet ved at være enkeltstående bebyggelser med tilknyttede anlæg, der vil være afhængig af forsyning med infrastruktur og teknisk forsyning, eksempelvis i form af gode transportmuligheder. Derfor er der mulighed for etablering af denne forsyning i tilknytning til bebyggelse og anlæg i M-områder, hvor der desuden i tilknytning til erhverv kan etableres helårsboliger i op til 1½ etage svarende til 7,5 meter. Der kan i begrænset omfang være fritidshytter, sommerhuse samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdernes overordnede anvendelse.

For bebyggelse i områder til dyrehold og jordbrug gælder det, at der skal være mindst 60 meter til en hytte fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Desuden skal hytter opføres med minimum 60 meters indbyrdes afstand.
Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse delområder. Der kan også etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

M-områderne er inddelt i:

  • M1: Landbrug (dyrehold og jordbrug)
  • M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter
  • M3: Hundeøer

M1: Landbrug (dyrehold og jordbrug)
I områder udlagt til landbrug forstås områder, hvor dyrehold og dyrkning af grøntsager og afgrøder er tilladt. Det er i disse områder tilladt at opføre bebyggelse der relaterer sig til landbrugserhvervet, som eksempelvis drivhuse, maskinbygninger og lignende.

M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter
I områder udlagt til forarbejdning af produkter kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.

M3: Hundeøer
I områder udlagt til hundeøer må der kun opføres mindre bebyggelse til oplag, der relaterer sig til pleje/forsyning af hundene.