Vejudlæg

Nye områder skal tilsluttes vejnettet og sikres en tilfredsstillende vejadgang. Vejnettet er inddelt i fire kategorier:

Primære trafikveje - der forbinder de enkelte bydele. Vejene er præget af tung og gennemkørende trafik. De lette trafikanter er separeret fra de tunge trafikanter. Vejen er facadeløs og den tilladte hastighed er 40 eller 60 km/t

Sekundære trafikveje - der forbinder de enkelte kvarterer inden for en bydel. Disse veje er præget af meget biltrafik, men ikke så meget tung trafik. De lette trafikanter er separeret fra de tunge. Vejen er facadeløs og evt. adgangsbegrænset og den tilladte hastighed er 40 eller 60 km/t

Lokalveje - der forbinder enkelte boliggrupper inden for et kvarter. Vejene betjener kun lokaltrafik og er derfor præget af moderat trafik. Trafikantgrupperne kan både være blandet og separeret. Den tilladte hastighed er 40 km/t

Boligveje – der sikre adgang til de enkelte delområder, og har ringe trafik. Alle trafikantgrupper er blandet. Boligveje anbefales etableret som ”Lege og opholdsområde” med en tilladt hastighed på 15 km/t. Disse veje skal udformes så det ikke er muligt at køre med en højere hastighed.

Ved planlægningen af vejnettet bør nye veje kun tilsluttes veje af samme, eller tilgrænsende klasse.
Udlæg af areal til veje omfatter vejbane, evt. fortov, grøft, ledningsføring og sneoplæg mv. Nye veje skal – med mindre særlige forhold taler for det – udlægges i følgende bredder, inkl. rabatter/grøft:

  • Primære trafikveje: 25 m
  • Sekundære trafikveje: 16 m
  • Lokalveje: 12 m
  • Boligveje: 10 m

Primære og sekundære veje fremgår af hovedstrukturkortet for den enkelte by.

I bygder udlægges areal til veje, kørespor mv., som – med mindre særlige forhold taler for det – skal udlægges i 8 meters bredde, inkl. rabatter/grøft og lignende.