Sprængninger

Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.

I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.
Overskydende sprængsten fra bygge- og anlægsprojekter skal som udgangspunkt afleveres til en af kommunens anvist deponeringsplads.