Arealtildeling

Stk. 1. En arealtildeling må ikke stride imod de landsplanmæssige interesser, herunder Selvstyrets sektorlovgivning, eller de landsplanmæssige interesser i den fysiske planlægning. En arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder bestemmelserne for det pågældende delområde.

Stk. 2. Såfremt disse betingelser er opfyldt, skal ansøgningen om arealtildeling imødekommes, medmindre Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af forbud efter § 32 i Inatsisartutlov nr. 17, af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse og der efterfølgende tilvejebringes bestemmelser for det pågældende delområde, som forhindrer en ansøgt arealanvendelse.

Der kan ikke nedlægges § 32-forbud ved ansøgning om overdragelse, hvis denne ikke medfører ændring af de eksisterende forhold. Her gælder princippet om fortsat lovlig anvendelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan desuden vælge at se bort fra kravet om annoncering, og dermed udlodning i tilfælde, hvor et mageskifte ønskes gennemført til sikring af kommuneplanens gennemførelse.

Stk. 4. En meddelt arealtildeling giver indehaveren brugsret til en nærmere angivet anvendelse af arealet.

Stk. 5. En arealtildeling gives på nærmere angivne vilkår, jf. retningslinjerne vedrørende Mulige vilkår, Tidsfrister, Misligholdelse, Andre myndigheder og Standardvilkår.

Stk. 6. Et areal må ikke tages i brug, før der skriftligt er meddelt arealtildeling.

Stk. 7. Arealmyndigheden skal registrere nye arealtildelinger i NunaGIS/NIN - Grønlands Arealregister - se link.

Arealmyndigheden foretager i fornødent omfang en gennemgang og ajourføring af eksisterende rettigheder i byer og bygder, således at kommunen tilvejebringer en samlet oversigt over gældende arealrettigheder i kommunen.