Regional udviklingsstrategi

Den regionale udviklingsstrategi beskriver en lang række mål, indsatser og dagsordener inden for kommuneplanrelevante temaer, såsom erhverv, herunder turisme, fiskeri og råstofudvinding, undervisning og boligbyggeri. Særligt inden for uddannelse og erhverv er der lagt et stort arbejde i at formulere strategier for at påvirke udviklingen i landet som sådan.

Udviklingsstrategien befinder sig på et politisk og procesmæssigt niveau, hvor der ofte er et spring til kommuneplanens mere konkrete fokus på kommunens udvikling i almindelighed og på den fysiske/rumlige udvikling i særdeleshed. Udviklingsstrategien vurderes dog at hænge særdeles godt sammen med kommunens målsætninger, politikker og ønskede udvikling.


Den regionale udviklingsstrategi har på visse områder en væsentlig betydning for kommuneplanen, idet den udgør det regionalpolitiske fundament for en lokal udvikling og således kan få en afledt effekt på bosætnings- og flyttemønsteret i kommunen.

I det videre arbejde med udviklingsstrategien vil strategien blive udmøntet i en række geografisk orienterede strategier – for Kommuneqarfik Sermersooq er der tale om to strategier for henholdsvis vest- og østkyst. Disse strategier vil naturligvis få en stor betydning for kommuneplanens hovedstruktur og vil derfor løbende indgå i arbejdet, efterhånden som de bliver udarbejdet.

Læs redegørelsen her: Redegorelse om Regional Udviklingsstrategi