Stistruktur

Det er et højt prioriteret mål for Kommunalbestyrelsen at styrke forholdene for de gående og cyklende trafikanter i Nuuk, og byen har da også et udbygget og ganske velfungerende gang- og cykelstinet.

I den kommende planperiode vil arbejdet med at forbedre gang- og cykelstinettet i Nuuk forstærkes. Fokus vil rette sig mod at sikre et sammenhængende gang- og cykelstinet i Nuuk ved målrettet at arbejde for at forbinde eksisterende stisystemer med hinanden.

I tillæg til at skabe et sammenhængende gang- og cykelstinet i Nuuk, vil arbejdet med at styrke eksisterende gang- og cykelstier i og omkring bymidten forstærkes. Imaneqs funktion som gågade styrkes, og forholdene for byens gående og cyklende trafikanter skal forbedres langs H.J. Rinksvej og Aqqusinersuaq.

I forbindelse med ny hovedstruktur for Nuuk planlægges der for etablering af en kyststi, dels som et rekreativt tilbud og dels som en vigtig del af infrastrukturen for bløde trafikanter. Kyststien forløber langs kysten og tilbyder på den måde en oplevelse af Nuuks varierede kystlinje. Det skal være muligt at færdes hele vejen langs kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. Der planlægges for at der sikres areal til kyststien i de nye byområder.