Planstrategien

Planstrategi P18

Planstrategi P18 er den siddende kommunalbestyrelses ønsker for de retninger, vi som kommune kan bevæge os ind i fremtiden. Det er et vigtigt arbejdsredskab for os alle og et styrringsredskab i forhold til kommunens fysiske og økonomiske planlægning og rammer. Det er her, vi tænker frit om at forme kommunens fysiske rammer, så alle tilgodeses bedst muligt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Planstrategi P18 med en beslutning om at kommuneplanen skal revideres delvist. Kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men der skal indarbejdes nye fokusområder, både for de forskellige geografier og for den samlede kommune.

Sektorplaner
Der er særlig fokus på en tværfaglig indsats med en implementering af et sektorplanværktøj, der skal sikre en koordinering mellem sektorer og kommunens øvrige planlægning i et 12-årigt perspektiv. Et grundigt sektorplangrundlag skal bidrage til kommunens samlede planlægning både fysisk og økonomisk og dermed danne et solidt grundlag for de politiske beslutningsprocesser.

Der skal udvikles en enkel skabelon, der kan hjælpe til at lave enkle og præcise sektorplaner i samtlige forvaltninger.

FN’s Verdensmål (SDG’erne)
Kommuneqarfik Sermersooq arbejder på at implementere verdensmålene som et redskab der skal benyttes på tværs af forvaltninger og afdelinger. Verdensmålene bidrager ved at tilføre os et fælles sprog for fælles indsatsområder, på tværs af sektorer og specialeområder. Verdensmålene giver et værktøj til at kunne måle kommunens fremskridt, samt illustrere fremtidige målsætninger.

Det er derfor anbefalingen, at hver sektor bruger verdensmålene til at vurdere indsatsområder og ikke mindst til at lade sig inspirere til hvordan delmål defineres og hvordan fremskridt eller tilbageskridt måles.

Planstrategi 2010 og 2014

”Planstrategi 2014” er Kommuneqarfik Sermersooqs anden planstrategi og afløser den første ”Planstrategi 2010 – Vores fælles fremtid”.

”Planstrategi 2010” markerede en ny æra for Kommuneqarfik Sermersooq. 5 kommuner var blevet til en, og sammen skulle man definere den overordnede ramme for udviklingen af storkommunen.

Strategien definerede 3 værdier, som skulle lægges til grund for kommunens fremadrettede arbejde:

 1. Bæredygtighed
 2. Livskvalitet
 3. Demokrati og Service

Derudover definerede strategien 7 indsatsområder, der skulle sikre en helhedsorienteret indsats i udviklingen af lokalsamfundene:

 1. Byer og boliger, der er gode at leve i
 2. Sunde og trygge familier
 3. Et erhvervsliv i vækst
 4. Respekt for miljø og ressourcer
 5. En velfungerende infrastruktur
 6. Kompetencer til livet
 7. En levende kultur

Delrevision af kommuneplanen
Som det fremgår af den overordnede beskrivelse af udviklingen i befolkningstallet i Sermersooq, har den seneste udvikling i kommunen været karakteriseret af en fortsat kraftig, men ujævnt fordelt befolkningstilvækst, og at det må forventes, at denne udvikling vil fortsætte de førstkommende år. Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at de overordnede, planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen af kommuneplanen ”Sermersooq2024.gl” og de strategier og udviklingsmål, der fremgår af planen. Der er derfor ikke behov for et nyt værdi- og strategigrundlag for planlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq, men for en strategi, der viderefører værdierne og principperne i kommuneplanen i konkrete indsatser.

På dette samlede grundlag har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at ”Planstrategi 2014” skal indeholde beslutning om, at kommuneplanen skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men at kommuneplanens såkaldte ”planretlige forhold” skal gennemgås og forenkles. Det vil sige, at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling skal gennemgås med henblik på at opnå et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag på tværs af kommunen.

Nye indsatsområder
Udover vedtagelsen af, at kommuneplanen skal revideres delvist, har kommunalbestyrelsen vedtaget, at kommuneplanen skal rette fokus på 3 nye indsatsområder i planlægningen, nemlig:

 1. Udarbejdelse af en arkitekturpolitik – for at sikre kvalitet i udviklingen af kommunens bosteder.
 2. Udarbejdelse af en hovedstadsstrategi – for at understøtte Nuuk som drivkraft og laboratorium for såvel kommunen som for landet som helhed.
 3. Udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag med nedsættelse af en tværgående sektorplan arbejdsgruppe – for at understøtte en langsigtet og koordineret anlægsplanlægning.

Planstrategi P18:

Planstrategi_P18_dk.pdf (5.3 MB)

Planstrategien:

planstrategi2014_dk.pdf

Baggrundsrapporten for Planstrategi kan læses her:

bilag1_ps_14_baggrundsrapport.pdf