Overdragelse af en arealtildeling

Stk. 1. En arealrettighed bortfalder, såfremt den ikke udnyttes (inden for fristen herfor) og kan kun overdrages, når arealet er tilført en væsentlig, nagelfast værdi i form af byggeri, byggemodning, udsprængning, støbning, etc.

Stk. 2. Overdragelse af en arealrettighed er ikke tilladt i det tilfælde, hvor en ny ejer ansøger om en ændret anvendelse i strid med den hidtidige og faktiske anvendelse af arealet.

Stk. 3. Overdragelse af en arealrettighed må ikke være i strid med kommuneplanen.

Stk. 4. En ny ejer, der ved køb eller arv erhverver en ejendom, har altid fortrinsret til en arealtildeling. Enhver overdragelse af brugsretten til et areal skal dog uanset godkendes af arealmyndigheden, jf. § 37 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Stk. 5. En arealreservation kan ikke overdrages.