Vandsøområdet

Omkring vandsøen er der mulighed for udvikling af et antal mindre boligkvarterer, der tilsammen kan udgøre et nyt, attraktivt boligområde i nærheden af centrum. En forudsætning for at udvikle området er, at vandsøens nuværende funktion som en del af Nuuks vandforsyning sløjfes.

Området spiller en nøglerolle i Nuuks grønne/rekreative struktur. Blandt andet er der forskellige projekter omkring Inussivik på tegnebordet, herunder stiforbindelser til midtbyen og til seminarieområdet/Kolonihavnen. Der er derfor behov for en helhedsplan, der kan koordinere alle de forskellige projekter, der er i spil i området, og som kan sikre, at det grønne/rekreative netværk ikke bliver ødelagt. Nøgleordene i den forbindelse er fortætning med kvalitet.

Området kan overordnet set opdeles i to boligområder, der kan trafikbetjenes dels fra C.E. Jansensvej, dels fra Kissarneqqortuunnguaq. Hvert af disse to boligområder kan igen underinddeles, idet en del af områderne ligger uden for spærrezonen omkring vandsøen, mens en del af områderne ligger inden for spærrezonen. En del af udviklingen i området er derfor afhængigt af vandsøens nedlæggelse som vandreservoir, der efter de nuværende planer sker omkring 2020.

Efter vandreservoirets nedlæggelse vil området omkring vandsøen desuden kunne udvikles som et bynært rekreativt område, og det skal sikres, at udbygningen af området med boliger ikke forringer områdets potentiale for at kunne indgå i den grønne struktur som et af byens grønne opholdsrum.