B: Erhvervs- og havneområder

Der skelnes mellem erhvervsområder, havneområder og erhvervs- og havneområder. Fælles for begge typer B-områder er afhængigheden af direkte adgang til det primære vejnet.

Erhvervsområder (B1)
Områder til erhvervsmæssige formål kan anvendes til kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel og tekniske anlæg.

Havneområder
I områder udlagt til havneformål og havnebetinget erhvervsvirksomhed skal områdets anvendelse fastlægges til havneformål, tankanlæg, fiskefabrik, kaj- og moleanlæg skibsværft, terminalfunktioner, oplag og lignende.

Der kan tillades etablering af dagligvarebutik til havneområdets forsyning.

Erhvervs- og havneområder (B2)
Områder til erhvervs- og/eller havnemæssige formål kan anvendes til kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel, tankanlæg, fiskefabrik, kaj- og moleanlæg, skibsværft, terminalfunktioner, oplag og tekniske anlæg.

Der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener.

Kapitel 5-virksomheder
I B-områder kan der etableres virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder særligt forurenende virksomhed (kapitel 5-virksomheder). I hvert tilfælde skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder spildevand, deponering af olie-, kemikalie- og metalaffald.
Endvidere kan der etableres oplag og lignende med containere, udstyr og materialer mv., men må ikke anvendes til ikke fyldplads, losseplads o.l.

Ubebyggede arealer i erhvervs- og havneområder
Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Såfremt brugen af et areal er til gene for omgivelserne, eller anvendelsen på anden måde betinger det, kan Kommunalbestyrelsen kræve at området indhegnes.