Kommunens geografier

Den langsigtede udvikling i befolkningsfordelingen på by og bygd inden for kommunen peger på en jævn udvikling over hele den tilgængelige statistikperiode fra 1977 til i dag, hvor Nuuks befolkningstal i perioden er steget med over 100%, mens bygdernes befolkningstal tilsvarende er faldet med over 50%. De øvrige byer i kommunen har samlet set fastholdt deres befolkningstal med en lille stigning på omkring 10%. Populært sagt bor både byernes og bygdernes fødte børn i perioden i dag i Nuuk. 

Til højre ses et kort over kommunens geografier, hvis befolkningsudvikling gennemgås herefter.

I Nuuk-området (inkl. bygderne Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit) er der en samlet befolkningstilvækst på 17%, der udelukkende skyldes befolkningstilvæksten til Nuuk (18%), mens befolkningstallet i bygderne er faldet med 27%. For Nuuks vedkommende har der været vækst i alle befolkningsgrupper på nær de 3-6-årige, hvor der i perioden har været et fald på 12%. Klart den største vækst er sket i antallet af ældre over 65 på 85% i perioden. Til gengæld er befolkningstallet faldet for alle grupper i de omkringliggende bygder, og faldet har været størst i alderen 0-16 år, hvor det har ligget på over 40%.

I Paamiut-området (inkl. bygden Arsuk) er der en generel tilbagegang på 27%. Tilbagegangen er størst i bygderne (43%) og mindre i Paamiut (19%). I Paamiut er der et fald i befolkningstallet for alle befolkningsgrupper på nær de ældre over 65, hvor der har været en stigning på 23%. Det største fald ses i de 3-6-årige på omkring 43%. 

I Tasiilaq-området (inkl. bygderne Sermiligaaq, Isertoq, Kulusuk, Tiilerilaaq og Kuummiut) har der været et stabilt befolkningstal, som dækker over en stigning på cirka 15% i Paamiut bys befolkningstal, og et fald på cirka 23% i bygderne. I Tasiilaq har der været et stigende befolkningstal i alle aldersgrupper med den største stigning i antallet af ældre på 52%, mens der i de omkringliggende bygder har været et fald i befolkningstallet for alle grupper på nær de ældre, hvor befolkningstallet er steget med 7%.

I Ittoqqortoormiit-området er de omkringliggende bygder Uunarteq, Itterajivit og Nerlerit Inaat blevet affolket. Området består således i dag kun af byen Ittoqqortoormiit, der i perioden har haft en tilbagegang i befolkningstallet på 20%. Det skyldes, at der sker et fald i befolkningstallet for de 0-16-årige på mellem 21 og 43%, mens der til gengæld er sket en kraftig stigning i antallet af ældre over 65 på 108% i perioden, svarende til 13 personer.