Arealtildeling

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan til en ansøger meddele arealtildeling til et ledigt areal. Ved arealtildeling meddeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

Stk. 2. En arealtildeling gives på nærmere angivne vilkår, jf. bestemmelserne vedrørende Mulige vilkår, Tidsfrister, Misligholdelse, Andre myndigheder og Standardvilkår.

Stk. 3. Der kan udstedes permanente arealtildelinger til byggeri med tilknyttede anlæg og til større anlæg. Der kan udstedes tidsbegrænsede arealtildelinger til anvendelser med midlertidig karakter eller hvor der er tale om brug af et areal i en kortere periode.

Stk. 4. Tidsbegrænsede arealtildelinger kan opsiges med et varsel på 3 måneder.

Stk. 5. Ved en kortvarig arealanvendelse, i en periode kortere end 2 måneder, udløser normalt ikke krav om arealtildeling. Dog er der krav om at der indhentes en skriftlig tilladelse hos kommunen.

Stk. 6. Arealtildelinger i boligområder gives til fodaftrykket af den enkelte bygning med terrasse og tilknyttede anlæg f.eks. trapper og eller privat anlagte p-pladser.

I erhvervsområder gives arealtildeling til hele byggefeltet som det er udlagt i de detaljerede bestemmelser i kommuneplantillægget. Hvis der ikke er angivet byggefelter i de detaljerede bestemmelser gives arealtildeling som i boligområder til bygningens fodaftryk inkl. tilknyttede anlæg.