D: Friholdte områder og fritidsanlæg

De friholdte områder og områder til fritidsanlæg skal friholdes for bebyggelse udover den, der er nødvendig for områdets anvendelse og drift. Dette er ikke til hinder for realisering af de i hovedstrukturen fastlagte veje, stier, ledningsanlæg og tekniske installationer så som tele-, navigations-, tekniske observations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse til fiskeri og fangst, samt rekreative formål.

I D-områder kan der endvidere placeres hoteller og hyttebyer i forbindelse med rekreative anlæg af turistmæssig interesse.
Områdernes landskabelige og rekreative værdier skal bevares.

Friholdt område (D1)
Ved friholdte områder forstås områder, som generelt friholdes for bebyggelse og som anvendes til rekreative formål - f.eks. bynært naturområde, fælles friareal, grønt område/park, stier, slædespor - samt områder til kirkegård, hundehold o.l.

Fritidsanlæg og rekreative anlæg (D2)
Områder til fritidsanlæg omfatter funktioner som f.eks. idrætsanlæg, skisportsanlæg, lystbådehavn, skydebane, teltplads, museums- og udstillingsområde o.l.