Tasiilaq Syd

Tasiilaqs bydel umiddelbart syd for Blomsterdalen består for størstedelens vedkommende af to boligområder omkring et område, der i dag indeholder en fodboldbane og byens skilift.

Opgradering af den sydlige bydel med moderne infrastruktur som ramme om den forventede byvækst ved udlæg af nye arealer og fortætning af eksisterende arealer.

Som en del af den overordnede byudviklingsstrategi vil der i den kommende periode ske en udvikling af den sydlige bydel, så den er rustet til at rumme en del af den forventede befolkningstilvækst. Området omkring banen og liften vil komme til at fungere som et selvstændigt centerområde i den sydlige bydel, og omkring dette område vil der ske en byudvikling af nye og eksisterende boligområder.

Der vil blive arbejdet med forbedring og fortætning af de eksisterende boligområder, herunder særligt en kloakering af områderne. Desuden vil der i den kommende tid kunne ske en udvidelse af bydelen både mod sydøst og sydvest, hvor to nye boligområder kan etableres til understøtning af det nye center. Endelig vil der på lang sigt kunne ske en udbygning syd for skiliften, såfremt spærrezonen omkring vandsøen kan indskrænkes eller fjernes. Områderne vil blive udviklet etapevis i nævnte rækkefølge på kortet.