Befolkningsudvikling

Den samlede befolkningstilvækst i kommunen i perioden fra 2004 til 2015 har været på 9 %, svarende til godt 1.800 personer. I 2015 er det samlede befolkningstal i kommunen således på 22.317 personer. Det er en kraftig tilvækst, både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til udviklingen i de øvrige kommuner.

Befolkningsudviklingen er dog ikke jævnt fordelt i kommunen. I Nuuk har der i perioden været en befolkningstilvækst på godt 2.600 personer, svarende til en stigning på 18 %. Tasiilaq har haft en tilsvarende vækst på 15 %, svarende til knap 300 personer. I modsætning hertil har der i perioden været en nedgang i befolkningstallet i alle øvrige byer og bygder i kommunen. Samlet set har befolkningstallet her haft et tilsvarende fald på 25 %, svarende til 1080 personer.

Seks bygder (Itterajvit, Kangerlaursoruseq, Qoornoq, Ivittuut, Ikkatteq og Qernertuarsuit) er affolket i perioden – dog var der kun i alt 29 beboere i dem i 2004. I 2015 har yderligere tre bygder (Nerlerit Inaat, Kapisillit og Kangilinnguit) under 10 beboere – heriblandt Kangilinnguit, som er gået fra 172 til 3 beboere.

Udover disse bosteder har det største fald været i Paamiut med 360 beboere (19 %). I forhold til størrelsen, har der været fald på næsten 20 % eller højere de fleste steder, kun Nuuk og Tasiilaq byer samt Sermiligaaq undtaget.

Sammenfatning

Når man ser på aldersgrupperne i kommunen, er der især kommet flere 17-65 årige (1.800 flere personer, eller en stigning på 13 %), og 65+ årige (460 personer eller hele 56 % flere). Der er kommet færre 7-16 årige (380 færre eller -11 %) og lidt færre 0-2 årige (60 færre, eller -7 %). Antallet af 3-6 årige er omtrent det samme.

De 65+ årige findes især i byerne, hvor stigningerne har været de største (Ittoqqortoormiit 87 %, Nuuk 81 %, Tasiilaq 52 %). De 17-65 årige har i endnu højere grad haft en koncentreret vækst, hvor der er kommer 2.200 flere (22 %) i Nuuk by, og 230 flere (21 %) i Tasiilaq by.

Når man ser på befolkningsgrupperne generelt i kommunen, er det klart, at den største procentvise vækst er sket i antallet af ældre i Ittoqqortoormiit (108 %), Nuuk (85 %, svarende til 294 personer) og Tasiilaq (61 %, svarende til 28 personer). De største procentvise fald i befolkningsgrupper er til gengæld sket i bygderne omkring Nuuk (for de 0-6-årige) og Paamiut (for de 7-16-årige og de ældre over 65).

I forhold til landsgennemsnittet for de forskellige aldersklasser ses det, at kommunens udvikling minder om landets som sådan, dog med den forskel, at kommunen generelt oplever en større vækst i befolkningstallet for de forskellige aldersklasser.