Fokusområder

Den fortsatte tilflytning skaber en befolkningstilvækst, der gør det nødvendigt at formulere en langsigtet byudviklingsstrategi for Tasiilaq. Byen har i dag udlæg til boliger, der kun knap kan dække den forventede boligtilgang på omtrent 225 boliger de næste 12 år. Såfremt byen i fremtiden skal spille en større erhvervs- og uddannelsesmæssig rolle, må der også være rummelighed til en række forskellige funktioner ud over tilgangen af boliger.

Langsigtet byudviklingsstrategi

Byen skal kunne tilbyde tilstrækkelige og attraktive boligområder, og en del af de nuværende udlæg mod nord har ikke en optimal placering i forhold til vind og vejr. Da byens udvidelsesmuligheder mod syd og vest er begrænsede af terræn og sikkerhedszoner omkring vandforsyning, er der et stort behov for at igangsætte arbejdet med en mere langsigtet udviklingsstrategi for byen, hvor de realistiske udviklingsretninger udpeges.

De langsigtede byudviklingsretninger er først og fremmest afhængige af den nuværende placering af vandværk/vandsø og den fremtidige placering af lufthavnen. Der skal indledes en dialog med Nukissiorfiit om byens vand- og elforsyning og med Selvstyret om placeringen af en fremtidig lufthavn med henblik på at nå frem til en realistisk langsigtet strategi.

Som det eneste område i kommunen vil en formuleret byudviklingsstrategi være stort set uafhængig af udefrakommende begivenheder som eksempelvis råstofudvinding. Det betyder, at en formuleret strategi på en gang kan være klar, entydig og robust. For at øge robustheden skal udviklingsstrategien følges af et fokus på bæredygtig fortætning af den eksisterende by, hvor dette er muligt.

To fokusområder

Fokusområder er geografiske områder, hvor der er en aktuel, lokal udviklingsdagsorden, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for et særligt planlægningsmæssigt fokus i den kommende kommuneplanperiode. Fokusområderne udspringer af den generelle strategi for byen. Følgende fokusområder er udpeget: