Ansøgning om arealtildeling

Stk. 1. Ansøgning om arealtildeling sker ved udfyldelse af et fortrykt ansøgningsskema, der indsendes til Kommuneqarfik Sermersooq eller indleveres på det lokale bygde- eller kommunekontor. Ansøgningsskemaet rekvireres hos Anlægs- og Miljøforvaltningen (Arealmyndigheden), Kommuneqarfik Sermersooq. Ansøgningsskemaet kan også hentes på kommunens hjemmeside. Der kan også ansøges om arealtildeling via NunaGIS.

Stk. 2. Det påhviler ansøger at sikre sig, at ansøgningen er fyldestgørende og korrekt udfyldt, samt at der er foretaget høring af relevante myndigheder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan som betingelse for at behandle en ansøgning om arealtildeling kræve yderligere oplysninger, herunder:

  1. Dokumentation for sagens økonomiske realisme i form af udtalelse fra bank om egenfinansiering, lånetilsagn fra realkreditinstitut og/eller støttetilsagn fra kommunen og Selvstyret

  2. Projektmateriale i form af plan- og facadetegninger tilpasset det aktuelle terræn samt, hvad der i sagens natur er nødvendigt for sagens afgørelse, herunder oplysning om arealets anvendelse og dennes overensstemmelse med kommuneplanen


Stk. 4. Før der kan gives arealtildeling i et område, som ikke er omfattet af detaljerede bestemmelser, skal offentligheden gøres bekendt med ansøgningen ved en offentliggørelse på mindst 2 uger. Det gælder også ved dispensationsansøgninger, hvis arealtildelingen ikke er i overensstemmelse med gældende detaljerede bestemmelser for området. Inden for denne frist har borgerne mulighed for at fremkomme med indsigelser mod det ansøgte. Kommunen er forpligtet til at lade indsigelser indgå i behandlingen af ansøgningen.

Stk. 5. Inden der kan meddeles arealtildeling i det åbne land (områdetyperne K-O), skal ansøgningen offentliggøres i mindst tre uger og sendes i høring hos berørte myndigheder og eventuelle parter, jf. dog § 44, stk. 2 og 4 i Inatsisartutlov nr. 17.

Stk. 6. Kravene om offentliggørelse kan fraviges i de tilfælde, hvor der er tale om mindre væsentlige arealer, bygninger, anlæg eller anden arealanvendelse samt overdragelse af brugsretten etc. jf. § 42, stk. 3 og § 44, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 17.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at afvise en ansøgning, hvis de i stk. 3 nævnte oplysninger ikke er fremkommet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist.