Paamiut

Paamiut udgør sammen med Arsukfjorden (bestående af Arsuk, Ivittuut og Grønnedal området) en samlet geografi på den sydlige vestkyst. Paamiut har i 2015 omkring 1.500 indbyggere, Arsuk har 95, mens både Ivittuut og Grønnedal er fraflyttet i perioden, idet basen flyttes til Nuuk. Arsuk ligger 115 kilometer syd for Paamiut, mens de fraflyttede lokaliteter ligger inde i Arsukfjorden, 15-20 kilometer fra Arsuk.

Paamiut og Arsuk har begge et faldende befolkningstal, der primært skyldes en fraflytning mod syd og sekundært en fraflytning mod Nuuk og længere mod nord, hvorfor geografien i varierende grad kan forstås som uafhængig af Nuuk. For området som helhed vil det i perioden handle om at genfinde en identitet i den nye kommune.

Paamiut har i særdeleshed en udfordring i at fastholde sit befolkningstal, og det skal indgå i den videre planlægning og diskussion, hvordan fraflytningen kan mindskes. Befolkningstallet toppede i midten af firserne og er siden faldet jævnt.

Paamiut er en by, hvor der er udfordringer, men også hvor der slås lovende takter an, og hvor der er oplagte udviklingspotentialer inden for både erhverv og turisme.

Den planlægningsmæssige udvikling af byen vil tage udgangspunkt i en kombination af:

  • Bevaring af den historiske bymidte
  • Sanering og revitalisering af de centrale dele af byen
  • Fokus på de udviklingsmuligheder, der eksempelvis kan opdyrkes i forhold til offshoreaktiviteter

Arsuk og Arsukfjorden med Ivittuut og Grønnedal er under forandring, idet basen er fraflyttet. Fjordens primære udviklingspotentiale ligger i en turisme, der betragter hele fjordsystemet med fraflyttede lokaliteter som en samlet attraktion med Arsuk som udgangspunkt. Samtidig skal der ske en afklaring af de fraflyttede lokaliteter i forhold til, hvilken status de skal have i fremtiden.

Diagram over befolkningens fordeling og udvikling, 2000-2011
Den vandrette akse: Bostedets andel af kommunens samlede befolkning
Den lodrette akse: Bostedets befolkningstilvækst eller -fald
Stiplet linje: Kommunens samlede befolkningstilvækst

Konsolidering og nye muligheder

Paamiuts befolkningstal toppede i midten af 1980'erne og er siden faldet jævnt. I dag bor der omkring 1.600 indbyggere i byen. Byen har særligt i de sidste ti år haft et kraftigt faldende befolkningstal, der primært skyldes en fraflytning mod syd og sekundært en fraflytning mod Nuuk og længere mod nord. Samlet set er udfordringerne at genvinde en ny balance, at genfinde stoltheden og identiteten og at forberede byen på eventuelle nye muligheder i offshoreindustrien. Den bæredygtige byudviklingsstrategi er baseret på disse udfordringer.

Strategien fokuserer på en kombination af:

  • Konsolidering – primært ved at sanere og revitalisere dele af byen for at justere boligmassen i forhold til befolkningstallet
  • Styrkelse af eksisterende kvaliteter – gennem et fokus på kulturarv, bevaring og rekreative områder
  • Beredskab i forhold til nye muligheder – ved at planlægge for nye erhvervsmuligheder på havnen, der indtænker trafikale forhold

På baggrund af dette fokus er der udpeget en række temaer og fokusområder, der vil blive arbejdet med i den kommende planperiode.