Tidsfrister for udnyttelse af en arealtildeling

Stk. 1. En arealtildeling til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist på maksimalt 2 år for udnyttelse af arealtildelingen.
Kommunalbestyrelsen kan for større bygge og anlægsprojekter forlænge fristen for udnyttelsen af arealtildelingen til det pågældende areal for 1 år ad gangen, såfremt projektet er igangsat og der aktivt arbejdes på en udnyttelse af arealet, dog maksimalt i op til samlet 4 år, jf. § 46 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Stk. 2. Arealtildelinger til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist for at ansøge om byggetilladelse senest 12 måneder efter arealtildelingsdatoen.

Stk. 3. Arealtildelinger vedrørende arealer, hvortil der ikke skal søges byggetilladelse, tildeles med frist for at tage arealet i brug til det ansøgte og godkendte formål senest et år efter arealtildelingsdatoen.
For fritidshytter kan fristen forlænges til 2 år.

Stk. 4. En uudnyttet arealtildeling bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i arealtildelingen er overskredet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan forlænge de i stk. 1 - 3 fastsatte frister i særlige tilfælde, hvor det skønnes, at arealtildelingsindehaveren kan færdiggøre projektet og vil overholde de fastsatte vilkår for arealtildelingen, hvis skriftlig, begrundet ansøgning herom er indgivet inden udløbet af den frist, som søges forlænget.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan endvidere forlænge de i stk. 1 - 3 fastsatte frister i forbindelse med store byggerier og tekniske anlæg, hvor projektering og udførelse ikke kan gennemføres på to år.