Hvidbog

Den seneste udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq, har været karakteriseret af en fortsat kraftig, men ujævnt fordelt befolkningstilvækst i kommunen. Denne udvikling forventes at fortsætte, og kommuneplanens overordnede målsætninger skal derfor fastholdes og videreudvikles.

Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at de overordnede, planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen af kommuneplanen ”Sermersooq2024.gl” og de strategier og udviklingsmål, der fremgår af planen. Der er derfor ikke behov for et nyt værdi- og strategigrundlag for planlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq, men for en strategi, der viderefører værdierne og principperne i kommuneplanen i konkrete indsatser.

På dette samlede grundlag har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at ”Planstrategi 2014” skal indeholde beslutning om, at kommuneplanen skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men at kommuneplanens såkaldte ”planretlige forhold” skal gennemgås og forenkles. Det vil sige, at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling skal gennemgås med henblik på at opnå et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag på tværs af kommunen.

Opsummering af ændringer til den gældende kommuneplan, samt ændringer til delområder, findes her: Hvidbog

Dette notat indeholde en oversigt af de ændringer der gennemført under revisionen af kommuneplanen.