Arealreservation

Stk. 1. En arealreservation er en tilkendegivelse af Kommunalbestyrelsens intention om at meddele tilsagn til ansøgeren, om at kunne anvende arealet til et bestemt formål, hvis ansøgeren efter ansøgning opnår arealtildeling til arealet – dvs. at de stillede betingelser kan opfyldes.

Stk. 2. En arealreservation giver ikke brugsret til arealet - men skal betragtes som en periode hvor ansøger, har mulighed for at afklare projektet, dvs. en periode hvor arealet ikke kan gives til en anden ansøger.

Stk. 3. En arealreservation tidsbegrænses til en periode på maksimalt seks måneder. For arealer til større byggerier eller anlægsarbejder kan reservationsperioden fastsættes til maksimalt seks måneder. En arealreservation bortfalder uden yderligere varsel, når den fastsatte frist i reservationen udløber.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan forlænge de i stk. 3 fastsatte frister i særlige tilfælde, hvor det skønnes at arealtildelingsindehaveren kan færdiggøre projektet, og vil overholde de fastsatte vilkår for arealreservationen, hvis skriftlig begrundet ansøgning herom er indgivet inden udløbet af den frist, som søges forlænget.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan reservere brugsretten til et afgrænset areal til en bestemt rettighedshaver i op til 2 år, såfremt den ansøgte arealanvendelse forudsætter miljøvurdering eller VVM, jf. § 44a i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilvejebringelsen af et forslag til et kommuneplantillæg for et delområde reservere brugsretten til det pågældende delområde til en ansøger om arealtildeling i op til 2 år, jf. § 45a i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.