Tasiilaq

Østkysten fungerer som en samlet geografi med:

I dette område boede omkring 3.500 beboere i 2015, heraf omkring 2.100 i Tasiilaq og 425 i Ittoqqortoormiit. De fem bygder omkring Tasiilaq ligger alle inden for en luftlinjeafstand på omkring 60 kilometer, mens Ittoqqortoormiit ligger omkring 800 km mod nord. De syv bosteder udgør i fællesskab den mest sammensatte geografi i kommunen med Tasiilaq som ubestridt vækstcenter.

Tasiilaq som vækstcenter

Samlet set har geografien haft en befolkningstilvækst siden 1977 på omkring 20%, der dækker over et fald i befolkningstallet for Ittoqqortoormiit og alle bygder på nær Sermiligaaq, og en godt og vel tilsvarende stigning i befolkningstallet for Tasiilaq. De syv bosteder udgør bosætningsmæssigt en samlet struktur, hvor forandringer et sted også vil have en effekt i andre dele af området. Efter bygdernes nedlæggelse omkring Ittoqqortoormiit orienterer denne by sig samtidig i stigende grad mod Tasiilaq og deler udfordringer med den sydlige østkyst. Det har samlet set betydet, at Tasiilaq har fået en stadig øget betydning som hovedby for hele området.

Udfordringen for denne geografi ligger i at håndtere potentialet i befolkningsvæksten på en bæredygtig måde, der sikrer tilstrækkelige sociale og erhvervsmæssige muligheder. Samtidig er et løft i serviceniveauet i Tasiilaq en central forudsætning for at opretholde en rimelig service i bygderne og området – herunder i Ittoqqortoormiit – som helhed.

Diagram over befolkningens fordeling og udvikling, 2000-2011
Den vandrette akse: Bostedets andel af kommunens samlede befolkning
Den lodrette akse: Bostedets befolkningstilvækst eller -fald
Stiplet linje: Kommunens samlede befolkningstilvækst

Ittoqqortoormiit og bygderne

Siden affolkningen af de omkringliggende bygder i 2006 har Ittoqqortoormiit haft et nyt grundvilkår – fraflytning – hvor den isolerede placering øger udfordringerne for byen. Der vil derfor være begrænset behov for traditionel kommuneplanlægning i perioden.

Bygderne vil i fremtiden i stigende grad være afhængige af de – støt forbedrede – tilbud i Tasiilaq. Generelt vil der arbejdes efter bygdepolitikken med fokus på nedrivning af tomme bygninger og etablering af et ensartet serviceniveau. Bygderne vil dog også have forskellige potentialer for fiskeri og turisme, der skal udvikles i fællesskab og med udgangspunkt i geografien.

Tasiilaq by er naturligt opdelt i to bydele ved Blomsterdalen. Den sydlige del indeholder et boligområde, et erhvervsområde, et teknisk område med dump, heliport og et rekreativt område ved vandet. Den nordlige del indeholder to centre, havn og erhverv, boliger og institutioner.

Tasiilaq er østkystens vækstcenter

Byen har de seneste godt 30 år siden hjemmestyrets indførelse haft vækstrater i befolkningstallet, der er sammenlignelige med Nuuk. Byen har i dag dobbelt så stort et befolkningstal som i 1977, og alt tyder på, at denne vækst vil fortsætte i fremtiden. Sammenlignet med Nuuk har byens befolkning imidlertid større sociale udfordringer og færre jobs at deles om.

På denne baggrund er det klart, at byen må udpeges som østkystens vækstcenter. Alle dispositioner i byen skal derfor gøres med fokus på lang sigt og fortsat bæredygtig vækst. Der skal således arbejdes for, at:

  • De sociale udfordringer håndteres i lokalområdet og med udgangspunkt i en by i fortsat vækst
  • En potentiel turist- og erhvervsudvikling gives bedre vækstbetingelser med byen som anker
  • Der udarbejdes en langsigtet byudviklingsstrategi, hvor realistiske udviklingsretninger udpeges
  • Den eksisterende by fortættes, hvor det er muligt
  • Byen kan tilbyde tilstrækkelige og attraktive boligområder

For kommuneplanlægningen betyder denne strategi først og fremmest, at der i god tid skal sættes fokus dels på de langsigtede byudviklingsmuligheder, dels på de projekter, der vil bidrage til at opgradere byens status – det være sig alt fra beslutninger om lufthavnslokalisering og placering af uddannelsesinstitutioner til opgradering af midtby og boligområder.

Tasiilaqs udvikling som Østkystens vækstcenter og Østgrønlands erhvervs-, uddannelses- og turistcentrum skal understøttes ved at:

  • Styrke uddannelsestilbuddene (eksempelvis gymnasium, turisterhvervsakademi, ungdomsuddannelser eller efterskole) og regionale funktioner (eksempelvis iværksætterhus og regional destinationsudvikling)
  • Udvikle et attraktivt bymiljø for at styrke turismeerhvervet
  • Arbejde for en flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq