N: Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Områder udlagt til teknik og infrastruktur m.v. er kendetegnet ved større tekniske anlæg som for eksempel vandkraftanlæg samt andre forsynings- eller fremstillingsvirksomheder m.v. Det er med andre ord erhverv, der ikke tager udgangspunkt i udnyttelse af levende ressourcer. Områderne kan i øvrigt omfatte større infrastrukturforbindelser i det åbne land.

N-områderne er inddelt i:

  • N1: Tekniske anlæg
  • N2: Infrastruktur

Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse delområder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til delområdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

N1: Tekniske anlæg
N1-områder er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg, vandsøer, udvinding af sand, muld og tørv mv,. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til de enkelte delområders virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Et vandkraftanlæg vil naturligt selv producere el til lokal forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da delområderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.

N2: Infrastruktur
N2-områder er udlagt til transportkorridorer og kørezoner i det åbne land med færdsel til motoriserede køretøjer. Ved motoriserede køretøjer forstås ethvert motoriseret bælte- eller hjuldrevet køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige landskabstyper.

Anvendelse af de udlagte korridorer og kørezoner er begrænset til erhvervsmæssig kørsel for nærmere fastsatte erhvervstyper, der fastsættes i kommunale vedtægter.