Klageregler

Stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelse af forhold omkring arealtildelinger kan, jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, § 56, ankes til Naalakkersuisut. Klager skal indsendes direkte til afdelingen for Landsplanlægning i Naalakkersuisut, som derefter retter henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq.

Stk. 2. Klageberettiget er den, til hvem afgørelsen er rettet, samt enhver, der skønnes at have en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 3. Klagen skal indgives senest otte uger efter, at Kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.

Stk. 4. Den, der har modtaget Kommunalbestyrelsens tilladelse, skal underrettes om klagen af Naalakkersuisut.

Stk. 5. Naalakkersuisuts afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans. Der er ikke fastsat nogen frist for en sags prøvelse ved domstolene.

Stk. 6. Naalakkersuisut kan give en klage opsættende virkning. Det betyder, at en given tilladelse ikke kan udnyttes, før klagesagen er behandlet.