Principper for fordeling af byggemodningsudgifter

Stk. 1. I boligområder (A) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 2. I erhvervsområder (B) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter erhvervsarealernes størrelse.

Stk. 3. I områder til centerformål (C) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 4. I områder for fællesanlæg (D og E) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 - 4 kan principperne for fordeling af byggemodningsudgifter inden for et afgrænset område fastlægges i en særskilt betalingsvedtægt, når der i hvert tilfælde anføres, hvilke særlige forhold der ligger til grund for at fravige de generelle principper.

Stk. 6. Forestås byggemodning af områdets arealtildelingsindehavere, kan der stilles vilkår herom i arealtildelingen.

Stk. 7. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Kommuneqarfik Sermersooqs udlevering af arealtildelingen. Kommuneqarfik Sermersooq er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udlevering af arealtildelingen.
Beløb på byggemodningsandel kan oplyses ved tildeling af arealreservation.

Stk. 8. Eksisterende bygninger, som senere tilsluttes kloaknettet, betaler byggemodningsandele for anlægsudgifterne til kloaknettet.

Stk. 9. I det åbne land (områdetype K-O) er byggemodning i forbindelse med etablering af f.eks. hytter og anlæg den enkelte bygherres eget ansvar.