Selvstyrets interesser

Som et led i at styrke den kommunale planlægning, udarbejder Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet en oversigt over Selvstyrets forskellige interesser, fastsat ved lov, bekendtgørelse eller øvrige aftaler med myndigheder. Dokumentet beskriver dels en række overordnede forudsætninger, dels en række målsætninger og krav fra de enkelte sektorer. Alle nævnte mål og krav vil henholdsvis kunne findes i eksisterende strategi- og handlingsplaner med videre, samt eksisterende lovgivning.

Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen

Der er nævnt en række målsætninger og krav fra Selvstyrets enkelte sektorer. Kommuneplanen skal:

 • Overholde kravene fra "Bygningsreglementet" med særlig fokus på afstandsforhold, rednings- og brandslukningsforhold, vejbyggelinjer, adgangs- og tilkørselsarealer samt beregning af bebyggelsens omfang i de detaljerede bestemmelser
 • Indeholde beskyttelseszoner og overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse omkring sprængstofmagasiner
 • Indeholde beskyttelseszoner og bestemmelser om trafikbetjening for landingsbaner, heliporte og helistops
 • Fastlægge placering, afgrænsning og trafikbetjening af havneområder
 • Fastlægge beskyttelses- og sikkerhedszoner omkring teleanlæg
 • Fastlægge placering, afgrænsning, arealanvendelse og beskyttelseszoner omkring tankanlæg
 • Fastlægge placering og afgrænsning af vandkraftværker samt arealer og beskyttelseszoner for vandindvinding, herunder isindvinding
 • Fastlægge placering og afgrænsning af virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 • Tage hensyn til forurenede og potentielt forurenede arealer samt arealer forbeholdt miljøbelastende virksomheder
 • Fastlægge retningslinjer for varetagelse af frednings- og bevaringsværdige forhold, herunder særligt bevaringsværdige naturværdier eller områder
 • Fastlægge placering og afgrænsning af områder af særlig kulturhistorisk interesse samt råstofområder

Kommunen skal generelt være opmærksom på reglerne for beskyttede naturtyper. Den nye naturbeskyttelseslov har desuden betydet, at et landareal, en fjord, en elv eller en sø ikke længere kan fredes ved en kommunal vedtægt, mens kommunen til gengæld kan udarbejde lokale regler (kommunale vedtægter) til beskyttelse af fuglekolonier og fugleområder. I afsnittet "respekt for miljø og ressourcer" findes et kort over fredede områder i kommunen.

 

Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen:

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegningen_2015.pdf