• /
  • Regler for byer og bygder

Bosteder

Hovedstrukturen for kommunen under ét beskriver en række geografier med en indbyrdes rollefordeling. Hovedstrukturen for kommunen under ét er fastlagt ud fra den overordnede udvikling af bosætningsmønsteret i kommunen.

Kommuneplanen omfatter desuden en hovedstruktur for de enkelte bosteder, der er beskrevet under dette faneblad. Hovedstrukturerne fastlægger den geografiske inddeling og afgrænsning af kommunens byer, bygder og åbne land ved en sammenfattende vurdering af de kommunale sektorplaner (kommuneplanens redegørelsesdel).

I dette afsnit er bostederne beskrevet enkeltvis med fokus på deres særlige udviklingsbetingelser. I de enkelte afsnit beskrives først og fremmest de udviklinger og indsatsområder, der i den kommende kommuneplanperiode vil afføde de største ændringer i de enkelte bosteders fysiske struktur og deres geografiske inddeling. For en stor dels vedkommende vil bostedernes fysiske struktur dog være uændret i perioden. Tilsammen udgør afsnittene hovedstrukturen for de enkelte bosteder, der repræsenteres grafisk ved en fysisk udviklingsskitse for det enkelte bosted.