A: Boligområder

Boligområder omfatter såvel eksisterende som nye boligområder. I hovedstrukturen udlægges arealer til forskellige boligtyper og dertil hørende fællesanlæg som parkering, opholds- og legeareal.

Åben- lav boligbebyggelse (A1)
Ved åben-lav boligbebyggelse forstås enfamiliehuse og tofamiliehuse/dobbelthuse i maksimalt 2 etager. Et enfamiliehus omfatter én bolig og et tofamiliehus/dobbelthus omfatter 2 boliger.

I tilknytning til åben-lav boligbebyggelse kan der tildeles areal til en have, åben terrasse o.l. på maksimalt 50 m2 i direkte tilknytning til boligen. Haver må indhegnes med hegn i maksimal højde på 1,2 meter.

I nær tilknytning til den enkelte bolig kan der tillades opført garager, carporte, udhuse, drivhuse, vinterhaver, overdækkede terrasser o.l. på op til 30 m2 samlet areal, når bygningsreglementets afstandskrav for det pågældende område er overholdt. Arealtildeling kan kun meddeles såfremt terræn, brandafstande og naboers udsigtsforhold tillader det.

Tæt - lav boligbebyggelse (A2)
Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås række-, kæde- og klyngehuse i maksimalt 2½ etage.

I tilknytning til tæt-lav boligbebyggelse kan der tildeles areal til en have, åben terrasse o.l. på maksimalt 25 m2 pr. bolig i direkte tilknytning til boligen. Haver må indhegnes med hegn i maksimal højde på 1,2 meter.

I tilknytning til en bolig i tæt - lav boligbebyggelse kan der tillades opført garager, carporte, udhuse, drivhuse, vinterhaver, overdækkede terrasser o.l. på op til 20 m2 samlet areal, når bygningsreglementets afstandskrav og bestemmelserne i delområdeplanen for det pågældende område er overholdt.

Rækkehuse kan efter en konkret vurdering opføres med vandrette ejendomskel.

Etageboligbebyggelse (A3)
Ved etageboligbebyggelse forstås karré-, stok-, blokbebyggelse samt punkthuse i 3 etager eller højere.

Blandet boligområde (A4)
Blandede boligområder defineres som et område med en blanding af åben-lav-, tæt-lav- og etageboligbebyggelse.
Der kan udlægges arealer til haver i blandede boligbebyggelser, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at det er muligt og foreneligt med områdets udnyttelse i øvrigt, og såfremt det enkelte delområdes samlede rummelighed fastholdes. Haver må indhegnes med hegn i maksimal højde på 1,2 meter.

Bebyggelse i boligområder i Tasiilaq
Ny bebyggelse skal opføres, enten som sanering eller udfyldning af eksisterende struktur, før strukturen udbygges.
Vinduer må kun tilskoddes med traditionelle træskodder.

Ubebyggede arealer i boligområder
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles friarealer. Ved etablering af boligbebyggelse, skal der udlægges arealer til legepladser for børn. I en arealtildeling kan der stilles krav om, at legepladserne etableres inden ibrugtagning af boligerne.

For benyttelse af ubebyggede arealer gælder de til enhver tid gældende regulativer og vedtægter for bådoplag samt katte- og hundehold i Kommuneqarfik Sermersooq. Bestemmelser omkring opstilling af containere reguleres via arealtildelingen.

Virksomheder i boligområder
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål drives virksomhed og mindre butik i tilknytning til eller fra en bolig, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Virksomheden skal drives af den, der bebor ejendommen.
  • Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
  • Virksomheden må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af røg- og lugtgener.
  • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.
  • Virksomheden må ikke hindre etablering af en børneinstitution i området.

Virksomheder i boligområder i Tasiilaq
Der kan opføres eller indrettes "Bed and Breakfast" og "Guesthouse" i eksisterende bebyggelse.

Bådeoplag i boligområder i bygderne, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit
I tilknytning til boligbebyggelse i de øvrige byer og i bygderne kan der henstilles 1 båd på maksimum 26 fod pr. bolig.

Institutioner i boligområder
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål etableres institutioner, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Institutionen skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
  • Institutionen må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af øget støj og trafikbelastning.
  • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.

Øvrige aktiviteter i boligområder
I boligområder kan der indpasses friarealer, beboerhuse, fællesbygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning.

I boligområder skal det sikres, at adgangsforhold til den enkelte bolig er hensigtsmæssige, bl.a. af hensyn til vandforsyning og afhentning af dagrenovation.