Erhvervsstruktur

Udvikling af erhvervsmuligheder på havnen

De nuværende erhverv i Paamiut er i vid udstrækning knyttet til erhvervsfiskeriet, og det skal fortsat udvikles. I forhold til planlægningen betyder det først og fremmest, at der skal ske en løbende udbygning og forbedring af havnefaciliteterne.

De øvrige fremtidige erhvervsmuligheder knytter sig til offshoreaktiviteter, altså støtteaktiviteter i forbindelse med olieudvinding til havs. I forbindelse med efterforskning og udvinding af olie er der eksempelvis behov for store havnearealer, såkaldte lay down areas. Der er gode muligheder for etablering af nye havnearealer i Paamiut, fx ved opfyld af vigen. Herudover kan der naturligvis opstå andre erhvervsmuligheder i forbindelse med offshoreaktiviteter.

Det er afgørende for Paamiuts muligheder for at få del i et eventuelt offshoreeventyr, hvilken beslutning der træffes om etableringen af aktiviteter i Nuuk og/eller Paamiut.

Der er et stort behov for håndtering af affald, og det er en oplagt mulighed for Paamiut at udvikle et nyt affaldsforbrændingsanlæg på havnen, hvorved anlægget får mulighed for at modtage affald udefra med skib.

Selvom disse potentielle erhvervsaktiviteter ikke er konkrete muligheder i dag, er de vigtige at tage højde for i forbindelse med kommuneplanens prioriteringer og (mulige fremtidige) arealudlæg.

Øvrige erhvervsområder

Byens øvrige erhvervsområder ligger som to mindre områder i den sydlige del af byen. Et område ligger langs vejen ud til natrenovationen mod sydvest, og et andet mindre område ligger i udkanten af byen mod sydøst. I forbindelse med kommuneplanen er der foretaget en teknisk revision af dette område i form af mindre indskrænkninger af arealet, hvor der hidtil ikke har været nogen udbygning.