L: Områder af særlig rekreativ karakter

L-områder er udlagt til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Det kan eksempelvis være skisportsanlæg, koncentrationer af turisthytter, lejrskoler, hoteller, vandreruter og andre sports- eller fritidsaktiviteter.

Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter – efter samme regler som i K-områder. Endvidere kan der etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg og en tættere bebyggelse, der kan give disse delområder en mere ’bymæssig’ karakter end K-områder.
Hytter kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte andre minimumsafstande efter ønske, når der skal fastlægges detaljerede bestemmelser for de enkelte delområder. Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Områder af særlig rekreativ karakter kan forsynes med anløbsbro. Der kan anlægges veje, kørespor, stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse til rekreative formål. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.

For at sikre rekreative og landskabelige interesser er der generelt fastsat en lavere maksimal højde for hytter end ift. K-områder.

Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet delområdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

I L-områder skelnes der mellem fem typer af hytter: Fritidshytter, sommerhuse, turisthytter/hotel, lejrskole, fangst- og overlevelseshytter:

Ved fritidshytter forstås en hytte der er beregnet til ophold i kortvarige perioder. Fritidshytter kan anvendes privat, og må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal. Det kræver ikke en byggetilladelse at opføre en fritidshytte.

Ved sommerhuse forstås en fritidshytte til privat brug. Sommerhuse må have et etageareal større end 20 m² og op til maksimalt 100 m². Det kræver en byggetilladelse at opføre sommerhuse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved turisthytter/hotel forstås bebyggelse, der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt. Udlejning kan typisk være til turister eller lokale borgere. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på turisthytter. Turisthytter kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved lejrskoler forstås bebyggelse, der bruges kommunalt af eksempelvis folkeskoler, fritidsklubber eller offentlige institutioner. Lejrskoler er kommunalt ejede. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på lejrskoler, men opførelse kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved fangst- og overlevelseshytter forstås hytter der er offentligt tilgængelige. Oftest vil disse hytter være etableret af kommunen eller en organisation. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på fangst- og overlevelseshytter, men opførelse kræver byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Dvs. for de forskellige hyttetyper gælder følgende:

  Adgangsforhold Størrelse Højde Bygning
Fritidshytte Privat max 20 m² 1 etage max 6 m Kræver ikke byggetilladelse
Sommerhus Privat max 40 m2 1 etage max 6 m Kræver ikke byggetilladelse
Turisthytte Kan udlejes erhvervs- mæssigt max 60 m² 1 etage max 6 m Kræver ikke byggetilladelse
Lejrskole  Udlejes Ingen max størrelse 1 etage max 6 m Kræver ikke byggetilladelse
Overlevelses-/ Fangsthytte  Offentlig tilgængelig Ingen bestemmelser 1 etage max 6 m Kræver ikke byggetilladelse

For alle hyttetyper gælder, at de er omfattet af reglerne om arealtildeling og gældende byggelovgivning.