Annoncering af ledige arealer

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen foretager løbende annoncering af ledige arealer til forskellige formål, på hvilken baggrund interesserede kan indgive ansøgning om arealreservation eller arealtildeling.

Stk. 2. I områder omfattet af nye kommuneplantillæg er et areal ledigt, når annoncering herom er foretaget. Arealer annonceres når de i kraft af kommuneplanlægning eller byggemodning bliver ledige til byggeri.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der på baggrund af en ansøgning om arealtildeling tilvejebringes detaljerede bestemmelser i et kommuneplantillæg for det pågældende område, kan der, for arealer omfattet af de detaljerede bestemmelser, ses bort fra kravet om annoncering efter stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan se bort fra kravet om annoncering, hvor et mageskifte ønskes gennemført til sikring af kommuneplanens gennemførelse.

Stk. 5. I områder omfattet af nye kommuneplantillæg annonceres arealer ledige med oplysning om:

  1. At en ansøgning kan indeholde en liste med prioriterede ønsker til de ledige arealer
  2. At en ansøgning om flere arealer skal vedlægges en tidsplan og finansieringsplan for et samlet byggeprojekt omfattende alle ansøgninger
  3. At der, hvis der er sammenfald mellem modtagne ansøgningers prioriteringer, foretages lodtrækning blandt ansøgerne, således at den udtrukne ansøger reserveres det ledige areal, som er prioriteret højest i ansøgningen
  4. Der kan kun reserveres et areal, som indgår i ansøgningens prioriteringsliste
  5. Hvis der ikke kan reserveres et prioriteret areal, noteres ansøger på en venteliste til hvert af de i ansøgningen prioriterede arealer.