Vejbyggelinjer

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal der, hvor ikke særlige forhold taler for andet, søges fastlagt byggelinjer langs de større veje i følgende afstande fra vejmidte:

  • Primære trafikveje: 20 m
  • Sekundære Trafikveje: 12 m
  • Lokalveje: 10 m
  • Boligveje: 7,5 m
  • Lukket vej: 3,0 m (der kun betjener en enkelt bolig)

Der kan i de detaljerede bestemmelser altid fastlægges vejbyggelinjer i en større afstand fra vejmidte end angivet ovenfor.

Inden for byggelinjerne tillades ikke opført byggeri eller andre anlæg, der kan være til hinder for vejanlæggets drift, herunder snerydning, reparation mm.