Trafikstruktur

Trafikkens udvikling i Nuuk har de senere år været drevet af en generel velstandsstigning, en positiv tilflytning og en kraftig byudvikling af byens forstæder. Det har betydet en kraftig stigning i antallet af køretøjer i bybilledet, ligesom der har været væsentlige stigninger i trafikmængden på byens vejnet. I dag er der knap 3.000 indregistrerede motorkøjer i Nuuk, og flere af de centrale vejstrækninger er belastet af en del trafik med begyndende kødannelse og dårligere bymiljø til følge.

Den stigende trafik på byens primære trafikvejnet stiller store krav til såvel udformningen som vedligeholdelsen af disse veje, og udfordringen de kommende år er fortsat at sikre, at byudviklingen i Nuuk understøttes af en tilsvarende udbygning og forstærkning af vejinfrastrukturen.

Åbningen af Nuuk Center og de spændende byfornyelsesinitiativer i midtbyen i øvrigt nødvendiggør et øget fokus på H.J. Rinksvej og Aqqusinersuaq.

De stigende trafikmængder på byens vejnet er samtidig med til at forstærke behovet for at fredeliggøre midtbyen i Nuuk, så midtbyen i højere grad planlægges på de bløde trafikanters præmisser.

En veludbygget infrastruktur er ligeledes afgørende for erhvervsudviklingen i Nuuk. Nye erhvervs- eller havnearealer, som eksempelvis den planlagte nye Atlantgodshavn på Qeqertat, skal understøttes af den nødvendige vejstruktur.

De stærkt stigende trafikmængder på byens vejnet nødvendiggør en skærpet opmærksomhed på trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Nuuk.

Udbygning i Siorarsiorfik kommer til at lægge et yderligere pres på trafikken i midtbyen, og vil stiller ligeledes stille krav til udbygning af infrastrukturen.