Tiilerilaaq

I begyndelsen af 2015 var der 110 fastboende i bygden inkl. personer på fangstplads. Igennem de senere år har befolkningstallet imidlertid været faldende, og det forventes, at denne tendens også vil forsætte fremover, eller at befolkningstallet i bedste fald stabiliseres.

Hovedstruktur

Boligområder

Boligmassen består af 71 enfamiliehuse, hvoraf ca. 15 står tomme. Boligerne er hensigtsmæssigt beliggende omkring bygdens centrale dele med nær kontakt til fællesfaciliteterne.

På baggrund af befolknings- og erhvervsudviklingen, og fordi der inden for de eksisterende boligområder er ledige byggemuligheder, har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke er behov for udlæg af nye arealer til boligformål i Tiilerilaaq.

Der er ønske om istandsættelse og vedligeholdelse af boligmassen. Eksisterende kommunale boliger indrettes særligt til ældre mennesker.

Fællesområder

Bygdens fællesfaciliteter er beliggende i to områder. Det ene område er beliggende omkring havnen med butik, lagerbygning, posthus, bank, salteri, gasdepot og tankanlæg. Det andet område ligger lidt nord for havnen med skole, kirke, servicehus, forsamlingshus og brandstation.

Eventuelle nye fællesfaciliteter skal placeres centralt, således at bygdemidten vil få status som bygdens sociale samlingspunkt.

Erhvervsområder

For Tiilerilaaq og Isertoq gælder, at det altovervejende erhvervsgrundlag er traditionel sælfangst.

Såfremt der opstår mulighed for at etablere egentlige produktionsanlæg for behandling og syning af sælskind i bygderne, bør sådanne anlæg først placeres i Isertoq og Tiilerilaaq.

Fælles friarealer og rekreative arealer

De gamle kirkegårde ønskes bevaret, og de er derfor sammen med den nye kirkegård udlagt til fælles friareal.

Arealerne mellem hovedstrukturens afgrænsning af bygden og bygdezonegrænsen er udlagt til nærrekreation.

Bevaringsinteresse

Tiilerilaaq er en ældre boplads. I bygdens nordlige del, nord for helistoppet, ligger en tomt fra en tørvehytte. I øvrigt findes der ingen bevaringsværdige bygninger eller tomter af historisk interesse i byen.

Trafik, teknik- og miljøforhold

Helistop er placeret nord for bygden.

Tiilerilaaqs ca. 1 kilometer vejnet sikrer en god betjening af bygdens funktioner.

Bygden forsynes med el fra elværket, placeret ved havnen. Værket har ikke udbygningsbehov i planperioden.

Vandforsyningen består af råvandsindtag fra vandsø nord for bygden, råvandsledning og vintervandtank med tapsted. Der er fastlagt en spærrezone omkring vandsøen.

Gråt spildevand afledes til terræn. Der er etableret dag- og natrenovationsordning med tilhørende dump.

Havnen består af en 8 meter lang anløbsbro. Vanddybden er 4 meter ved højeste normalvandstand.